Мнение относно картата за оценка

12.01.2012 14:55

Спецификата на логопедичната работа и спецификата на длъжностната характеристика на училищен логопед, налагат да се прецени мястото и ролята му в учебно-възпитателния процес в училище.

Планиране, организация и провеждане на логопедичната терапия и корекция.

Работата започва още от подготвителните групи в детските заведения на територията на училището. Провежда се логопедично /първично/ изследване с информираното съгласие на родителите. Ако в детското заведение няма логопед, налага се това изследване да бъде проведено както в началото на годината така и в края на календарната година. Децата, които постъпват в първи клас се завеждат в амбулаторната книга на кабинета според изискванията на МОМН Логопедът нанася проведените логопедични занятия в групите в материалната книга на училището, а в някои училища в “измислен” т.е. приспособен дневник най-често на ПИГ. Логопедът няма как да има разпределение, защото конкретната работа в групите се планира седмично и индивидуално в зависимост от това до каква степен е стигнал процесът на говорна корекция. Децата в групите имат индивидуална логопедична тетрадка и тетрадка за връзка с учителя и родителите. В края на срока и в края на учебната година логопедът дава информация на директора на училището в РИО, в Ресурсен център. В началото на учебната година /към месец ноември/ логопедът прави индивидуален логопедичен профил на децата посещаващи кабинета, който предоставя на учителя и учителя в ПИГ.
Използването на интерактивни методи не е още практика в логопедичните кабинети, поради това че по-голяма част от кабинетите не са добре съвременно оборудвани. Компютърът като помощно средство, върши полезна работа, но за съжаление в нашето училище компютърът не отговаря напълно на минималните изисквания на системата

Работа в екип

Работата на всеки логопед е свързана пряко с работата на ЕКПО към РИО, със съответния Ресурсен център /ако има такъв/ с психолог, пед. съветник, учители и най-важно с РОДИТЕЛИТЕ.
Работата с родителите е приоритетна работа, защото много често говорният проблем не е единствения проблем на детето.
Неразбирането, неоценяването на логопедичната работа в училище е дългогодишен проблем в образователната система, затова логопедът има задължението непрекъснато да държи връзка с учителите на съответните класове и групи и да изисква подкрепа и помощ за продължаване работата извън кабинета. Защото само работата в кабинета не е достатъчна и ако в клас и в къщи на детето не се напомня и изисква правилно произношение, се получава рецидив.
Логопедът участва във всички възможни и полезни форми на квалификация, тъй като той е и преди всичко учител. Както и в специализирани форми на МОМН и РИО.
В нашия случай логопедът е бил член на ЕКПО на РИО и има професионални отличия за участия в обществения и културен живот на града и общината.
Пропуснах да отбележа, че при наличие на тежки говорни проблеми, каквото е заекването, логопедът прави индивидуален план за корекция и консултира родителите относно възможностите за интензивна терапия в специализирани центрове, защото в условията на училищен кабинет тежките форми на заекване , не биха могли да имат добър резултат. Пряката връзка с психолог в тези случай е задължителна, защото тези проблеми са свързани с вторични психогенни прояви.
Освен всички тези професионални задължения, логопедът в училище е пълноправен член на педагогическия съвет, и участва във организацията на всички училищни мероприятия, комисии и др.
Училищният логопед поддържа връзка с Ресурсния център в съответната област, със специалните педагози, които работят в училището, участва задължително в училищния екип. Участва в изработването на индивидуалните програми за обучение и развитие на децата със СОП. Приема и консултира родителите, в удобно за тях време, както в училището, така и извън училището.

Ангел Шеев – училищен логопед